Wat is het verschil tussen PaTz en een casuïstiekbespreking?

In een casuïstiekbespreking worden een of meer casussen methodisch besproken met als doel om te komen tot een concrete aanpak of behandeling van een zorgprobleem of om de geboden zorg te evalueren en hier inhoudelijk van te leren.

Een PaTz overleg heeft deels het karakter van een casuïstiekbespreking, maar behelst meer dan dat.

Dat komt tot uitdrukking in het adagium ‘Tijdig, Deskundig, Samen!’.

Er wordt meestal een veel groter aantal patiënten kort besproken, met name gericht op de vraag ‘hoe kunnen we het best tijdig anticiperen op mogelijke scenario’s en te verwachten zorgvragen?’. Daarnaast is er ook aandacht voor onderlinge steun bij complexe of emotioneel beladen casuïstiek en wordt er gesproken over het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Sommige PaTz besprekingen hebben meer het karakter van intervisie en er kunnen inhoudelijke presentaties gegeven worden door de consulent palliatieve zorg of op uitnodiging door andere disciplines in de eerste lijn.