Het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het MUMC+ heeft een hulpmiddel ontwikkeld om patiënten met hartfalen en palliatieve
zorgbehoeften beter te kunnen helpen: I-HARP, bestaande uit:

  • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten,
  • Screeningsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te signaleren,
  • Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.
    I-HARP helpt je de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHAklasse III-IV’ op Pallialine in praktijk te brengen.

Suggestie voor het bespreken in de PaTz groep

  • De voorzitter of consulent van de groep vraagt voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst minimaal 2 patiënten met hartfalen in het zorgregister/ de PaTz portal op te nemen. Huisartsen kunnen eventueel in het HIS zoeken naar ICPC K77.
  • Deel tijdens de PaTz bijeenkomst een geprinte versie van de I-HARP uit. Bespreek in tweetallen (liefst huisarts en wijkverpleegkundige die patiënt beiden kennen samen) in hoeverre jullie de signaleringsvragen van I-HARP voor de betreffende patiënt kunnen beantwoorden.
    Bespreek of, en zo ja wie (huisarts, wijkverpleegkundige, hartfalenverpleegkundige die bij patiënt komt, POH) met de patiënt in gesprek gaat aan de hand van I-HARP.
  • Wissel in de volgende PaTz bijeenkomst ervaringen met I-HARP uit.