Ervaringen van deelnemers

  • Vanuit PaTz groep Delft

Door gasten uit te nodigen in de PaTz bijeenkomst is hier nu meer kennisoverdracht tussen het ziekenhuis en eerste lijn, specifiek voor de verpleegkundigen. Mede doordat er nu eerder met elkaar contact wordt opgenomen. Twee voorbeelden:

Nierfalen en dialyse
Twee poliverpleegkundigen van de dialyse afdeling vertelden hoe zij een patiënt voorbereiden op zowel peritoneaal- als hemodialyse. Hieruit bleek dat de gesprekken vooral gingen over de lichamelijke dimensie en de techniek. De psychische, sociale en existentiële dimensie en ACP-gesprekken vonden plaats als de patiënt in de terminale fase komt. Dat leidde tot de vraag: is een palliatieve benadering gewenst bij een nierfalen patiënt?
Tijdens dat gesprek bleek dat de poliverpleegkundige een veel rooskleuriger beeld had van de patiënt dan de zorgverleners en met name de wijkverpleegkundigen in de eerste lijn. De wijkverpleegkundigen signaleerden meer belasting door het nierfalen en de dialyse bij patiënt en naasten.

Longpoli
Ook is een verpleegkundig specialist van de longpoli uitgenodigd. Zij schetste een beeld van ‘haar’ poli patiënten en de aandacht voor ACP. Vervolgens werd een patiënt met longcarcinoom en een patiënt met COPD besproken. Ook hier viel op dat er weliswaar overeenkomsten maar ook verschillen zijn in de waarnemingen van de verpleegkundig specialist en de wijkverpleegkundigen over de klachten van cliënt en de impact op naasten. Hierna werd besproken hoe verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen uit de tweede en eerste lijn elkaar beter kunnen vinden om zo kwaliteit van zorg te verbeteren.

  • Zorgverleners in Friesland over ervaringen PaTz

In het kader van goede palliatieve zorg stimuleert en coördineert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz groepen in Friesland. In een PaTz groep bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Ook is er een palliatief deskundige betrokken die advies kan geven en thema’s bespreekt.  De PaTz methodiek stimuleert proactieve zorgplanning, lokale samenwerking en leidt tot deskundigheidsbevordering.

In deze video vertellen zorgverleners in Friesland over hun ervaringen met PaTz.