Directe link naar:

PaTz Portal
hulpmiddel voor zorgverleners en netwerken palliatieve zorg

Om alle PaTz groepen in Nederland te faciliteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken het palliatief zorgregister doorontwikkeld tot de PaTz Portal. Dit is een beveiligde web-based applicatie die beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz groepen. Voorwaarde is dat de PaTz groep geregistreerd is bij stichting PaTz en dat men de werkwijze PaTz Portal (zie hieronder) onderschrijft die verbonden is met de PaTz Portal. Naast het faciliteren van de PaTz bijeenkomsten ondersteunt de Portal ook kwaliteitsverbetering palliatieve zorg in netwerkverband.

De Portal faciliteert effectief en gestructureerd de PaTz bijeenkomst én bevordert het werken volgens PaTz voor, tijdens en na de bijeenkomsten. De deelnemers aan de PaTz groep melden patiënten in de laatste levensfase aan in het palliatief zorgregister en bespreken vervolgens deze personen tijdens de PaTz bijeenkomst.

Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens een PaTz bespreking naar voren komen, kunnen de deelnemers noteren in de PaTz Portal. De netwerkcoördinator palliatieve zorg kan deze inzien en oppakken op zowel groeps- als netwerkniveau.

Werkwijze PaTz Portal

De PaTz Portal methodiek gaat ervan uit dat de samenwerking in een PaTz groep zich niet alleen richt op actuele of te verwachten zorgvragen van patiënten; de PaTz groep vormt een onderdeel van de palliatieve infrastructuur in de eerstelijn binnen een netwerk palliatieve zorg en heeft van daaruit inbreng in een cyclisch proces van kwaliteitsverbetering.
De PaTz groep signaleert structurele knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften en speelt deze via de portal door naar de netwerkcoördinator palliatieve zorg. Deze beoordeelt in overleg met netwerkpartners of, en op welk niveau, een signaal het best kan worden opgepakt en adresseert het signaal op de juiste plek.

De deelnemers aan de PaTz bijeenkomst ontvangen vanuit het systeem ook vooraf automatisch een uitnodiging en na de bijeenkomst een link naar het verslag met de besproken patiënten en de geconstateerde knelpunten, leerpunten en scholingsbehoeften. Het systeem brengt stapsgewijs de uitwerking van het zorgprobleem, de mogelijke interventies en de diagnose-ondersteunende tools in beeld.

PaTz Portal en AVG
De eigenaar van de PaTz Portal, het Netwerk palliatieve zorg Rotterdam & omstreken, heeft gezorgd dat deze voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal.

Mogelijkheden PaTz Portal

  1. Het vastleggen en beheren van relevante gegevens, betrokken zorgverleners/-organisaties en (gewenste) plaats van verblijf en overlijden.
  2. Het vastleggen van relevante diagnoses, de de mogelijkheid van een niet-onverwacht overlijden binnen een jaar volgens de Surprise Question en/of SPICT (zie tools voor markeren palliatieve fase), een kleuren-indicatie voor het aangeven van de intensiteit en urgentie van de palliatieve zorgbehoeften.
  3. Er kan vooraf een ‘vraag aan de vergadering’ worden geformuleerd, waardoor een betere voorbereiding op de bespreking mogelijk is.
  4. Het door de huisartsen dan wel de (wijk)verpleegkundigen registreren van problemen en krachtbronnen volgens de 4 WHO-dimensies fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel, aangevuld met de aspecten samen keuzes maken en samen vooruit organiseren.
  5. Na het invoeren van de data van de PaTz bijeenkomsten verstuurt de Portal automatisch één week van tevoren de uitnodiging naar alle deelnemers.
  6. Het registreren van de adviezen tijdens de PaTz bijeenkomsten en de daarbij passende Interventies & Tools ten behoeve van de patiënten.
  7. Het registreren van structurele (patiënt overstijgende) knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften die bij de bespreking van een casus naar voren komen.
  8. Het plaatsen van nieuwsberichten door de netwerkcoördinator palliatieve zorg.
  9. ‘Achter de schermen’ genereren van (geanonimiseerde) data (op niveau van de PaTz groep, van het regionale netwerk palliatieve zorg en landelijk). Deze data worden gebruikt voor het opvolgen van structurele knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften, het verdiepen van beleid en maken van samenwerkingsafspraken in de groepen respectievelijk het palliatieve netwerk. De data kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat is er nodig om gebruik te maken van PaTz Portal?
PaTz groepen kunnen zich via hun voorzitter aanmelden voor de PaTz Portal. Voor het benodigde aanmeldformulier en informatie over de procedure, mail naar portal@patz.nu. Er is een stabiele internetverbinding/wifi nodig, een pc/laptop (geen tablet) en een beamer tijdens de bespreking. Aan het gebruik van de PaTz Portal zijn vooralsnog  geen kosten verbonden.

Meer informatie:
Neem contact met ons op via e-mail: portal@patz.nu

Quote van een huisarts:
“Een veilige en gebruiksvriendelijke tool waarin ik als huisarts al mijn palliatieve patiënten kan inzien, makkelijk gegevens kan toevoegen en zien welke afspraken zijn gemaakt en welke thuiszorgorganisatie is betrokken. Het maakt het werk als huisarts voor mij een stuk makkelijker”.

Betrokken organisaties:
Bij de doorontwikkeling van de PaTz Portal waren betrokken: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken, Leerhuizen Palliatieve Zorg, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), ZorgImpuls, Stichting RijnmondNet (Zorgportaal Rijnmond), Weerdenburg Projectmanagement & Advies, Ranshuijsen Van Loon, stichting Fibula en stichting PaTz.