Het ontstaan

PaTz start in 2010 als pilot naar voorbeeld van het Gold Standard Framework in Engeland en de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA) palliatieve zorg.

Vier Amsterdamse huisartsengroepen en de wijkverpleegkundigen van de diverse thuiszorgorganisaties komen tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolgens wordt door één van de zorgverleners voor deze patiënten een zorgplan gemaakt, waarbij de wensen van de patiënt en diens netwerk centraal staan. De bijeenkomsten worden ondersteund door een inhoudelijk deskundige/ consulent palliatieve zorg.

Na een jaar proefdraaien in Amsterdam blijkt dat deze manier van werken aanslaat. De PaTz groepen gaan door met de bijeenkomsten. De opkomst is goed, zowel van huisartsen als van wijkverpleegkundigen.

Uit het evaluatieonderzoek van de pilot in Amsterdam blijkt dat de werkwijze veel enthousiasme oproept bij de deelnemers, omdat zij weer ‘zorginhoudelijk’ om de tafel zitten. Samenwerking en coördinatie van zorg krijgen nieuwe  impulsen. De PaTz groepen zijn verschillend, maar de kerntaak – het in kaart brengen van patiënten in de palliatieve fase en nadenken over de best passende zorg – gebeurt overal. Ook de overdracht naar de huisartsenposten wordt aan de orde gesteld. Alle dimensies van palliatieve zorg komen aan bod, en het betreft niet alleen patiënten met kanker, ook patiënten met meerdere chronische ziekten en kwetsbare ouderen.

image

De initiatiefnemers (expertisecentrum palliatieve zorg VUmc, Elaa (voorheen 1ste Lijn Amsterdam), Netwerk palliatieve zorg Amsterdam/Diemen en huisarts Bart Schweitzer) richtten eind 2012 stichting PaTz op om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken.

Nadat PaTz één van de Goede Voorbeelden was in het ZonMw Verbeterprogramma palliatieve zorg heeft ZonMw PaTz in 2014 onderscheiden als een Parelproject: ‘Palliatieve zorg is inhoudelijk en organisatorisch complex. Goede samenwerking en communicatie tussen betrokken zorgverleners is een eerste vereiste voor kwaliteitsverbetering. PaTz groepen voorzien hierin’. ZonMw heeft een factsheet gemaakt van het Parelproject PaTz. Download deze hier.

image

In oktober 2016 startte de 100ste PaTz groep en in mei 2019 werd de 200ste PaTz groep in Rotterdam (foto) verwelkomd.

Sinds 2019 participeert stichting PaTz in de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), zo kan PaTz optimaal kennis delen en aansluiten bij ontwikkelingen van andere organisaties op het gebied van palliatieve zorg.