patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Elaa is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met dertien andere ROS’en vormen zij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elaa heeft als maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg in de buurt te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners van Amsterdam en Almere. 

 

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc (EPZ) is een samenwerkingsverband van afdelingen en onderzoeksinstituten van het VUmc betrokken bij palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde, hospice Kuria, Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) en het netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen. Patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vormen de pijlers van het EPZ.

 

HAweb is het besloten, online netwerk en dashboard voor LHV en NHG-leden. De plek om samen te werken met collega-huisartsen in groepen. En om uw online informatiebronnen, bijvoorbeeld tijdens het spreekuur, overzichtelijk te ordenen met het dashboard. Zo biedt HAweb nieuwe mogelijkheden voor uitwisseling en overzicht, vanaf elke pc of tablet.

 

IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelen ze producten en diensten ter verbetering van de oncologische zorg, de nazorg en de palliatieve zorg, zowel voor de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen.

 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. 

 

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen werken twaalf organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Voor hulpverleners biedt de website onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

 

De PalHAG is een vereniging van enthousiaste kaderhuisartsen palliatieve zorg die als expertgroep zich ten doel stelt de palliatieve zorg in de eerste lijn te versterken en de huisartsgeneeskunde te vertegenwoordigen op het terrein van de palliatieve zorg in Nederland.

 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met elkaar zorgen we ervoor dat we ons beroep goed kunnen uitoefenen. Maar ook dat we plezier houden in ons werk en trots blijven op ons vak. We maken ons daarom samen sterk voor alles wat dat mogelijk helpt maken. 

 
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam